Posted in Հաշվետվություն

Կիսամյակային հաշվետվություն

Ավարտին մոտեցավ առաջին կիսամյակը, և Ձեզ եմ ուզում եմ պատմել իմ կատարած աշխատանքների, դասերի ու ճամփորդությունների մասին:
Հրաշալի անցան իմ երկու ճամփորդությունները դեպի Ներքին Գետաշեն և Սևան: Ընկերներիս հետ ուրախ ժամանց անցկացրինք և ունեցանք անմոռաց հուշեր:
Իսկ հիմա համառոտ ներկայացնեմ, թե ինչպես են անցել մեր դասերն այս կիսամյակում:
Անգլերենից կազմում ենք մասնագիտական երկխոսություններ և ավելացնում մասնագիտական բառապաշար: Ինչպես նաև կարդում և ծանոթանում ենք անգլերեն գրականությանը:
Թարգմանության տեսության դասերին կատարում ենք հետաքրքիր թարգմանություններ տարբեր բնագավառներից:
Սկսել ենք ուսումնասիրել «Արխիվային գործ» առարկան, որի ընթացքում ծանոթանում ենք փաստաթղթերի տարբեր տեսակներին և նրանց գործառության ժամկետներին:
Ինչպես նաև ունենք առանձին դասաժամեր հատուկ «Գործավարություն» մասնագիտության համար: Այդ դասաժամերին ավելացնում ենք մեր մասնագիտական բառապաշարը և ավելի խորացնում գիտելիքները կապված օրենքների հետ:

Advertisements
Posted in Office Work in English

Dialogue 2

-Good afternoon!
-Can I see Mr. John?
-Have you got an arrangement?
-No, I wasn’t able to call a head of time.
-Well, I have see now. I’m sorry but he isn’t hear. He is at a very important financial meeting now. But it will last long. But I can help you.
-Yes, please. If it isn’t difficult for you give him this documents for sign.
-Well, I will give him the documents and then call you.
-See you later.
-See you.
-Company ‘’Rosting’’, Liza is speaking.
-Hello. I would like to know if the booking of tickets is already began.
-Of course.
-Can I know the price of the tour?
-How many people will have to fly?
-Two grownups for seven days.
-1338 euro.
-Thank you.
-Came and book your ticket beforehand.
Posted in Office Work in English

My Work Day

My working day begins early. I always get up at 7 o’clock. That gives me time to go jogging in the park and to have a shower before breakfast. The great thing about running is that it helps you to keep fit and to stay in good spirits during the day. At a quarter to eight I’m ready for breakfast. For breakfast I usually prefer soft – boiled eggs and a cup of tea with a sandwich. It doesn’t take me long to have breakfast. At a quarter past eight I leave home for work. I go to work by bus. It usually takes me about half an hour to get to my office. I’m to be in the office by nine o’clock.

I work in an advertising agency in the personnel department. Our agency usually hires its employees straight from college and my job is to check their resumes and select applicants for the interviews. I must be very attentive and conscientious. I like my job very much. I like to work with people and my dream is to become a professional manager.

Last year I entered the Faculty of Economics and Management at the Institute of Economics and Humanitarian Sciences. Now I’m a part-time student. Every evening after work I go to the Institute. Our classes begin at 6 p.m. and they are over at 9 p.m. I return home at about 9:30 and have supper. I don’t go to bed early because I have to prepare my homework for the next day. Before going to bed I prefer to read or to watch TV, if I’m not very tired. Actually I’m fond of reading and I read a lot, anything I get my hands on, but I’m always in bed by midnight.

Posted in Անգլերեն

Thoughts About Leaving College…

di7ogEx6TCollege! Lessons, games, clubs, homework. A bell rings. You go to a classroom. A bell rings. You have lunch. A bell rings. You go home.

But one day you go to school for the last time. What to do after that? You realize that the time to choose one job out of the hundreds has come. It’s going to be a hard choice and nobody can make it for you.

Before you can choose, you ask yourself quite a lot of questions. What  you are good at? What do you enjoy doing? Perhaps you enjoy working with your hands. Or you may prefer using your head – your brain. Are you interested in machines? Or do you like meeting people? It’s difficult to know all the answers to these questions until you have left school and actually begun work.

The most important things in the world are awareness and learning – wanting to know every day of your life more and more and more. Because every time you learn something new you become someone new. An ignorant teacher teaches ignorance, a fearful teacher teaches fear, a bored teacher teaches boredom. But a good teacher catalyzes in his pupils the burning desire to know and love for the truth and beauty.